Zondag, 25 juni 2017

Zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.

Belangen behartigen doe je met z'n allen, samen en schouder aan schouder.


Biomassa onmisbaar in hernieuwbare energiemix

Lees meer

Biomassa onmisbaar in hernieuwbare energiemix

21 juni 2017

Energie uit biomassa is en zal een belangrijk onderdeel vormen in de hernieuwbare energiemix om uiteindelijk de (inter)nationale doelstellingen op gebied van CO2-reductie te realiseren. Wij leveren met BMC Moerdijk een bescheiden bijdrage aan deze doelstelling, maar wel een met grote impact op de pluimveesector.’

Lees meer...


Bijeenkomst pluimveemestverwerking

Lees meer

Bijeenkomst pluimveemestverwerking

17 juni 2017

NVP organiseert op donderdag 29 juni een tweede bijeenkomst over pluimveemestverwerking in Drenthe. Een middag over mestvergisting, voornamelijk voor mest van leghennen en opfok. Wim Hoeve, van Hoeve Adviesbureau, zal op deze bijeenkomst de voordelen ten aanzien van diverse milieudoelen benoemen.

Lees meer...


Ammoniakbeleid in Nederland faalt

Lees meer

Ammoniakbeleid in Nederland faalt

12 juni 2017

NH3 Coalitie: Wetenschappelijke herziening van ammoniakbeleid noodzakelijk!

Lees meer...


Bezoekersregeling blijf van kracht

Lees meer

Bezoekersregeling blijf van kracht

05 juni 2017

De ophokplicht is ingetrokken, maar de landelijke bezoekersregeling was en blijft voorlopig nog van kracht.

Lees meer...


Pluimveesector voert regie op emissiearme initiatieven en projecten

30 mei 2017

De pluimveesector heeft een Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij gevormd. Dit initiatief van LTO/NOP, ZLTO, LLTB, LTO Noord en NVP moet voorkomen dat op meerdere plaatsen in het land, vanuit verschillende opdrachtgeverschappen, aan vergelijkbare aspecten en oplossingsrichtingen aan de reductie van emissies van fijnstof, geur, ammoniak en endotoxinen wordt gewerkt.

Lees meer...


Nederland heeft 17 mei de AI vrije status herkregen

23 mei 2017

Goed nieuws: Nederland heeft per 17 mei, op basis van richtlijnen van de OIE (World Organisation for Animal Health) de AI (vogelgriep) vrije status herkregen. Veel exportmarkten zijn daarmee gelukkig (eindelijk) weer open.

Lees meer...


Internetconsultatie Interimwet Veedichte Gebieden

19 mei 2017

Van 11 april tot 23 mei ligt het Wetvoorstel Interimwet Veedichte Gebieden voor internetconsultatie ter inzage. Wij adviseren u dringend gebruik te maken van de gelegenheid een reactie te geven op het wetvoorstel en uw zienswijze kenbaar te maken.

Lees meer...


‘Wet veedichte gebieden’ in Jip en Janneke-taal

18 april 2017

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft vorige week de Wet veedichte gebieden op internet gezet. De wet moet provincies meer bevoegdheid geven om veehouderij (in bepaalde gebieden) aan banden te leggen.

Lees meer...


NH3 Coalitie eist PAS op de plaats

Lees meer

NH3 Coalitie eist PAS op de plaats

06 april 2017

Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV),Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM) hebben de krachten gebundeld in de NH3 Coalitie. De zes organisaties eisen een ‘PAS op de plaats’ in het ammoniak- en stikstofbeleid.

Lees meer...


Sector kan fijnstofemissiereductie niet los zien van toekomst POR

28 februari 2017

NVP en LTO/NOP hebben de afgelopen maanden veelvuldig met de Staatssecretarissen van EZ en I&M en hun ambtelijke staf om tafel gezeten over fijnstof emissiereductie. De sector wil zich ontwikkelen naar emissiearme sector, maar daarvoor is een gestructureerde en gefaseerde aanpak gewenst:

Lees meer...


Sector herkent zich niet in standpunt NVWA

10 februari 2017

De pluimveesector, waaronder de NVP, heeft kennis genomen van het persbericht van de NVWA over de naleving van welzijnsregels voor vleeskuikens. De sector is hoogst verbaasd over de resultaten en herkent zich niet in het geschetste beeld dat op de helft van de vleeskuikenbedrijven het welzijn niet op orde is.

Lees meer...


Overval POR regeling

04 februari 2017

Pluimveehouderij en Varkenshouderij woest op Van Dam over intrekken POR-regeling. Onderstaand persbericht hebben zij daarom 4 februari breed verzonden:

Lees meer...


Geen verruiming EU Verordening 589/200 voor vrije uitloopeieren

23 januari 2017

Het einde van het maximale ophokgebod, zonder gevolgen voor de status van vrije uitloopeieren, is voor Nederland in zicht.

Lees meer...


Boerderij TTIP en CETA vrij manifest

Lees meer

Boerderij TTIP en CETA vrij manifest

21 januari 2017

Het manifest ʿKeep the Farm TTIP- and CETA-freeʾ is onlangs aan de Europarlementariërs aangeboden. De anti TTIPP coalitie, waarin NVP participeert, heeft in 2016 opgestelde manifest laten vertalen en nu gedeeld met Europese partners, die dat massaal omarmen.

Lees meer...


Broedei-regeling voor vermeerderaars in BT-gebied

04 januari 2017

Het resultaat van goede samenwerking binnen de sector en met de overheid is dat per 3 januari 2017 de ontheffingsmogelijkheid bestaat (met PCR-test) voor afvoer (en inleg) van broedeieren uit BT-gebieden. De vermeerderingssector wordt nu niet langer onevenredig zwaar getroffen door bestrijding van HPAI. Een compliment aan een ieder die hieraan heeft meegedacht en -gewerkt.

Lees meer...


Leren leven met AI

30 december 2016

de afgelopen week is de NVP vaak gebeld door journalisten voor een update over de vogelgriepdreiging, -besmettingen en de impact dit op de sector heeft. diverse artikelen zijn hierover in landelijke en regionale bladen verschenen. Soms is de mening van de NVP letterlijk verwoord, soms ingekort en kan deze verkeerd worden geïnterpreteerd. Hoe wij e.e.a. zien?

Lees meer...


Manifest Gezonde Leefomgeving Foodvalley

Lees meer

Manifest Gezonde Leefomgeving Foodvalley

12 december 2016

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij regio FoodValley een feit!

Lees meer...


Vacature Secretaris NVP

30 november 2016

Jan Brok zal na 13 jaar secretaris van de NVP te zijn geweest, bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) in 2017 niet herkiesbaar zijn in deze functie. Jan zet zich nog steeds met groot enthousiasme en veel tijd in voor goede belangenbehartiging voor Nederlandse pluimveehouders. Hij zal dit blijven doen totdat een nieuwe secretaris is geselecteerd, gekozen en ingewerkt.

Lees meer...


Aanvullende hygiënemaatregelen van kracht

14 november 2016

Het Ministerie van Economische Zaken heeft vanavond in een brief aan de Tweede Kamer een beeld geschetst van de vogelgriep verspreiding in Nederland en daar buiten. Daaruit komt een verontrustend beeld. Naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie vanaf vanavond extra preventieve maatregelen verplicht gesteld om insleep van vogelgriep te voorkomen.

Lees meer...


Voorkom introductie en verspreiding van HPAI; neem alle hygiënemaatregelen in acht!

10 november 2016

Lees meer...


Ophokplicht van kracht

09 november 2016

Het Ministerie van Economische Zaken heeft op basis van advies van de deskundigengroep dierziekten besloten om vanavond vanaf 18.00 uur een ophokplicht in te stellen voor commercieel gehouden pluimvee. Aanleiding is de golf van uitbraken van HPAI H5N8 bij wilde vogels in Duitsland, Polen, Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland. Deze ingrijpende maatregel sluit goed aan bij de oproep van AVINED die vandaag is uitgegaan aan alle pluimveehouders om strenge hygiënemaatregelen toe te passen. Een combinatie van optimale biosecurity met een ophokplicht geeft nu per direct maximale mogelijkheden om een besmetting buiten de deur te houden. In de brief aan de Tweede Kamer roept Staatssecretaris Van Dam de gehele pluimveesector met klem op de hoogst mogelijke bioveiligheid in acht te nemen om verspreiding te voorkomen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het tot een minimum beperken van het aantal bezoekers aan een pluimveebedrijf, schrijft het Ministerie. Daarom roept AVINED ook alle erfbetreders op om maximale voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het beperken van stalbezoeken (alleen onder strenge hygiëne voorwaarden) en het reinigen en ontsmetten van wielen en wielkasten. Vanuit AVINED en NVP is waardering uitgesproken voor de snelle en adequate besluitvorming door het Ministerie. De ernst van de dreiging wordt hiermee onderstreept. Hopelijk kunnen wij met deze gezamenlijke krachtige aanpak een uitbraak voorkomen.

Lees meer...


Fijnstofemissies onder de loep; integrale technieken enige duurzame oplossing

08 november 2016

Sinds het verschijnen van het VGO rapport (in de zomer van 2016) wordt veel gesproken over de gevolgen van het omschakelen naar stalsystemen die tegemoet komen aan maatschappelijke en politieke wensen voor meer dierenwelzijn. Door de omschakeling van de traditionele legbatterij naar scharrelstallen is de uitstoot van fijnstof veel groter geworden. Voor mensen in de sector geen nieuws, voor velen daarbuiten wel. Zondag 13 november biedt het KRO/NCRV-televisie programma De Monitor hier aandacht aan. Het grote publiek krijgt met deze uitzending inzicht in de complexiteit rond verduurzaming van de pluimveehouderij; hoger dierenwelzijn leidt tot slechtere milieuprestaties.

Lees meer...


Toekomstkoers aan Staatssecretaris aangeboden

Lees meer

Toekomstkoers aan Staatssecretaris aangeboden

25 oktober 2016

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag de Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025 in ontvangst genomen van Hennie de Haan en Eric Hubers. Deze toekomstvisie is in de afgelopen maanden door NVP en LTO/NOP opgesteld. Leden konden daar op hun inbreng aan leveren.

Lees meer...


Hoe toekomstbestendig is van Dam's toekomstbestendige Agrofood Export''?

27 september 2016

Staatssecretaris van Dam pleit in zijn kamerbrief-toekomstbestendige-agrofood-export.pdf deels voor een "Made in Holland"-kwaliteitslabel voor exportbevordering van duurzaam geproduceerde Nederlandse kwaliteitsproducten. Dat juicht de NVP toe, maar tevens wil hij zwaar inzetten op export van kennis en technologie.
Minder, minder boeren in Nederland is een doodlopende weg voor structurele verbeteringen (incl. innovaties) in de voedselketen. De afstand tussen burger/consument en zijn voedsel(producent) wordt dan alleen groter; een ongewenst gevolg.

Lees meer...