Zondag, 16 juni 2019

Persbericht: Pluimveesector blijft verbeteren


Gepubliceerd op 29 maart 2018

Vandaag verscheen het NVWA-rapport Integrale Risico Analyse (IRA) Pluimveevleesketen. Dit rapport doet geen recht aan het hoge niveau van de sector en al haar inspanningen steeds beter te worden. Het niveau van naleving van regels van de meeste bedrijven in de pluimveevleessector is goed en de initiatieven die de sector neemt om toonaangevend te zijn en blijven vinden internationaal navolging. De pluimveeorganisaties gaan evengoed met de NVWA in gesprek om publieke en private controles optimaal af te stemmen en waar nodig nog meer verbeteringen te initiëren.

Het hoge kwaliteitsniveau, dat Nederlandse producenten behalen, blijft onderbelicht in het rapport. Dit komt mogelijk doordat de focus van het rapport uitsluitend op de risico’s ligt. Het rapport biedt wel aanknopingspunten voor verdere verbetering. Uiteraard zijn fraudegevallen onacceptabel. Het rapport kan echter leiden tot een onterecht negatief beeld van het kwaliteitsniveau van de Nederlandse vleeskuikensector, juist ook in internationale context. Dat de NVWA de risico’s in de keten benoemt en in gaat op het gedrag van de feitelijke overtreders en ‘faciliteerders’ kan wel benut worden. Over mogelijke oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde risico’s gaan de pluimveeorganisaties daarom in gesprek met de NVWA.

In het rapport komt niet duidelijk naar voren dat de Nederlandse vleeskuikensector internationaal een voortrekkersrol heeft. Als eerste sector in Nederland en internationaal is een ambitieus antibioticareductie-programma opgezet. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een reductie van 72% (bron: Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit). Daarnaast blijkt uit de jaarlijkse overheidsmonitoring van antibioticaresistentie bij landbouwhuisdieren (MARAN) dat zowel de antibioticaresistentie bij vleeskuikens als de ESBL-resistentie op kippenvlees de afgelopen jaren fors is gedaald. De vleeskuikensector haalt ook al jaren de doelstelling van de Europese Unie voor het maximaal aantal Salmonella besmette koppels (maximaal 1% besmet met S. Enteritidis of S. Typhimurium). Bovendien worden alle op grond van bemonstering op het pluimveebedrijf als Se of St positief aangemelde koppels altijd verhit voor afzet richting consument. Dit heeft geleid tot een daling van de geschatte bijdrage van pluimveevlees aan humane gevallen van Salmonellose (bron: RIVM). Wat betreft de aanpak van Campylobacter is Nederland ook een voorloper en wordt er continu gewerkt aan de reductie van het volksgezondheidsrisico door Campylobacter. Hierbij werkt de sector nauw samen met VWS, RIVM en de NVWA. De Nederlandse pluimveevleessector investeert al jaren in onderzoek en participeert in onderzoek in zowel Nederland als Europa. Door de behaalde resultaten en bewezen effectieve aanpak wordt Nederland, binnen en buiten de Europese Unie als gidsland gezien.

Bij de door de sector nagestreefde verdere verbetering heeft zij al eerder de hulp van de overheid gevraagd in het kader van handhaving. Het certificatieschema IKB Kip helpt de deelnemers hun kwaliteit te borgen en verbeteren. Er is echter een deel van de sector dat niet aan IKB Kip deelneemt. Bij niet-deelnemers kan de overheid helpen door het afgeven van een Algemeen Verbindend Verklaring voor een aantal essentiële punten. Denk hierbij aan het verder verhogen van de borging van dierenwelzijn en het nog beter registreren van diverse administratieve verplichtingen rondom de verplaatsing van pluimvee en uitgevoerde Salmonella onderzoeken.

Door samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven kan de pluimveevleesketen een gezonde keten blijven en door continue innoveren steeds verder verbeteren.