Zondag, 16 juni 2019

Fipronil


Gepubliceerd op 01 augustus 2017

De NVP zit in het crisisoverleg met de NVWA en sectorvertegenwoordigers. Hieronder een nieuws-update welke door OVONED is opgesteld:

Notitie situatie fipronil in de pluimveesector d.d. 31 juli 2017

De sector heeft vanmiddag weer overleg gehad met vertegenwoordigers van NVWA en de Ministeries van VWS en EZ. Vanuit de keten (incl. CBL) waren vertegenwoordigers van alle organisaties aanwezig.
De belangrijkste punten uit dit overleg:

Analyse resultaten en recall
Tot vandaag zijn 150 uitslagen bekend, verwacht is dat uiterlijk woensdag alle uitslagen binnen zijn. Er kon nog geen nadere analyse van de uitslagen (relatie met tijdstip van behandeling van de stal, gebruikte concentraties etc) gegeven worden. Wel zijn op basis van deze eerste uitslagen afgelopen zaterdagavond 2 bedrijven vrijgegeven.
Bij een positieve uitslag worden 3 limieten gehanteerd, nl:

  • Gehalte is 0,010 mg/kg of hoger: bedrijf blijft geblokkeerd voor eieren, dieren en mest, maar verder geen recall of vermelding van bedrijfscode naar buiten toe
  • Gehalte is hoger dan 0,06 mg/kg (de zgn ADI voor kinderen): bedrijf geblokkeerd, maar printcode komt op een lijst op de website van NVWA te staan met advies om eieren van deze bedrijven niet aan kinderen te geven plus een stille recall. Deze lijst is vandaag op de site van NVWA geplaatst met ca 10 bedrijven erbij. Afhankelijk van de uitslagen die de komende dagen beschikbaar komen, kan deze lijst uitgebreid worden, maar daar zal niet apart een persbericht over uitgaan.
  • Gehalte is hoger dan 0,9 mg/kg. Dan is er volgens de deskundigen acuut gevaar voor de volksgezondheid. Dat is nu bij één bedrijf aan de hand en daarvoor heeft de NVWA aan het begin van de avond een publiekswaarschuwing uitgegeven om eieren van dit bedrijf weg te gooien. Ook is een recall gestart. Deze procedure zal bij elk ander bedrijf waar deze hoge gehaltes gevonden worden, herhaald worden.


Zie ook bijgaand persbericht van de NVWA. De sector heeft met een persbericht hierop gereageerd.
De Duitse overheid was overigens al begonnen met het publiceren van de printcodes van verdachte bedrijven. Met de Europese Commissie is al internationale afstemming over de wenselijke aanpak van dit probleem.

Contra-monster
De NVWA heeft telkens twee monsters genomen van elk 10 eieren. Eén monster is onderzocht, een tweede monster is als contra-monster achtergehouden. Op verzoek van de pluimveehouder kan het tweede monster onderzocht worden bij een ander erkend lab (vanaf woensdag is duidelijk welke dat zijn). Dit contra-onderzoek schort de maatregel van de NVWA niet op, maar kan bij een afwijkende uitslag wel leiden tot heroverweging of nieuw onderzoek door NVWA.

Mogelijkheden om kippen weer schoon te krijgen via ruien
Deskundigen geven aan dat dit een mogelijkheid zou kunnen zijn. Hierover is vanmiddag al met EZ overlegd. Het Bureau Risicobeoordeling van de NVWA heeft dit in onderzoek genomen. Afgesproken is daar morgen verder met de deskundigen van EZ, NVWA en sector over te spreken en hopelijk kan daarover dan meer duidelijkheid gegeven worden. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is altijd dat de stal zeer grondig schoongemaakt moet worden.
In dat overleg zal het ook gaan over verantwoorde mestafzet.

Kanalisatie afvoer eieren van vrije stallen
Bij bedrijven die op één locatie zowel een besmette als een vrije stal hebben, blijft voorlopig het gehele bedrijf geblokkeerd ook de vrije stal). De sector overlegt momenteel met NVWA en NCAE over een sluitend protocol om de afvoer van eieren uit de vrije stal(len) goed te kunnen borgen. Ook hier komt hopelijk morgen meer duidelijkheid over.
Disclaimer:
NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze notitie opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze notitie bekend is. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Onderdeel van dossier(s): Fipronil,