Donderdag, 18 januari 2018

Dossiers

Dossiers: Emissiearme pluimveehouderij


Lees meer

Niemand gediend met misleidende oprispingen in de media

Niemand gediend met misleidende oprispingen in de media

‘Niemand is gediend met misleidende/selectieve oprispingen in de media’. In deze opinie gaat Steven van Westreenen in op de uitlatingen van onderzoekers over het ammoniakbeleid (PAS) waarvoor de NOS recentelijk een podium bood.


Lees meer

Wet "veedichte gebieden" van de baan!

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister-president Mark Rutte gemeld dat het Kabinet besloten heeft de wet “veedichte gebieden” in te trekken. In deze wet zouden provincies meer bevoegdheden krijgen om grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijen. In het regeerakkoord staat omschreven dat de problematiek die samenhangt met een hoge veedichtheid in overleg met provincies moet worden aangepakt.


Lees meer

Tien innovaties onderzocht op reductie fijnstofemissie

Tien innovaties onderzocht op reductie fijnstofemissie

Van tien leveranciers worden vanaf september 2017 innovaties onderzocht op de reductie van fijnstofemissie uit de veehouderij. Een expertpanel koos de bedrijven uit 21 aanmeldingen. Het expertpanel keek onder andere naar kosten per dierplaats per jaar (in relatie met te verwachten reductie), toepasbaarheid in bestaande stallen en (ook) verbetering van het binnenklimaat. Het expertpanel bestond uit een pluimveehouder, een milieuadviseur, een medewerker van Wageningen Livestock Research, een medewerker van een Omgevingsdienst en een klimaatspecialist van PTC+. De vergaderingen werden geleid door een onafhankelijk voorzitter. Het expertpanel bracht advies uit aan het projectteam van PEV (met daarin vertegenwoordigers van de Manifest-partners). Dit advies omvatte een selectie van de te testen innovaties in de praktijk. Het was de bedoeling om 8 innovaties te selecteren, maar het aanbod was zo groot dat het team 10 innovaties selecteerde. De geselecteerde bedrijven staan in onderstaande tabel. Doordat op dit moment nog niet door alle beoogde financierders definitieve toezeggingen zijn gedaan, zal er sprake zijn van fasering. In september 2017 wordt bekend gemaakt welke pilots vanaf wanneer opgestart gaan worden.


Lees meer

Biomassa onmisbaar in hernieuwbare energiemix

Biomassa onmisbaar in hernieuwbare energiemix

Energie uit biomassa is en zal een belangrijk onderdeel vormen in de hernieuwbare energiemix om uiteindelijk de (inter)nationale doelstellingen op gebied van CO2-reductie te realiseren. Wij leveren met BMC Moerdijk een bescheiden bijdrage aan deze doelstelling, maar wel een met grote impact op de pluimveesector.’


Lees meer

Ammoniakbeleid in Nederland faalt

Ammoniakbeleid in Nederland faalt

NH3 Coalitie: Wetenschappelijke herziening van ammoniakbeleid noodzakelijk!


Lees meer

Pluimveesector voert regie op emissiearme initiatieven en projecten

De pluimveesector heeft een Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij gevormd. Dit initiatief van LTO/NOP, ZLTO, LLTB, LTO Noord en NVP moet voorkomen dat op meerdere plaatsen in het land, vanuit verschillende opdrachtgeverschappen, aan vergelijkbare aspecten en oplossingsrichtingen aan de reductie van emissies van fijnstof, geur, ammoniak en endotoxinen wordt gewerkt.