Maandag, 19 augustus 2019

Organogram


De NVP is plat en slagvaardig georganiseerd

De Algemene Ledenvergadering (ALV) komt minimaal één keer per jaar bij elkaar om het door het Dagelijks Bestuur (DB) gevoerde beleid, alsmede plannen (inclusief begroting) voor het komende jaar, goed- dan wel af te keuren. Alle leden van de vereniging hebben stemrecht op de ALV.

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en secretaris. Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de werkzaamheden voor de drie deelsectoren: eieren, vlees en vermeerdering, welke elk een eigen sectoradviescommissie (SAC)hebben.

Het Landelijk Bestuur (LB) wordt gevormd door het DB, één tot vier leden van de drie SAC’s. De SAC- leden zijn vertegenwoordigers van actieve pluimveehouders in de specifieke deelsector (eieren, vermeerdering of vlees). De SAC’s zijn verantwoordelijk voor tijdige en actieve inbreng van ontwikkelingen en knelpunten vanuit de dagelijkse praktijk van de deelsectoren.