Hoofdpagina van Nederlandse Vakbond Pluimveehouder
 Contactgegevens  
 
 Home  >   Laatste nieuws  >   Archief  >   Actualiteiten  >   2012  >   April  >   Artikel 
PPE sluit het jaar 2011 financieel gezond af

06-04-2012 - De inkomsten en uitgaven over 2011 van het Productschap Pluimvee en Eieren liggen beide lager dan begroot. De baten zijn uitgekomen op € 14,1 miljoen waar € 14,7 miljoen was begroot en de lasten zijn uitgekomen op € 13,1 miljoen terwijl er € 14,1 miljoen was begroot. Hierdoor bedraagt het saldo € 1 miljoen positief, waar in de begroting nog was uitgegaan van € 0,6 miljoen positief. Dit is de conclusie uit de jaarrekening van het PPE die donderdag 12 april 2012 in het bestuur wordt besproken.

Het voordelig resultaat is door het bestuur met name toegevoegd aan het veeziektenfonds. De reserve in dit fonds is daardoor toegenomen tot ruim € 13,7 miljoen. Dit is het budget waaruit meebetaald wordt door de sector in het geval van een uitbraak van AI of NCD.

De reserves van de verschillende geledingen in de pluimveeketen blijven op niveau. Hierdoor vallen de reserves nog steeds ruim binnen de norm van de SER. Dit houdt in dat de totale reserves (excl. Diergezondheidsfonds en Mg-fonds) niet méér mogen bedragen dan maximaal eenmaal de jaaruitgaven. De reserves van het PPE, eind 2011, bedragen 54% van de jaaruitgaven.

Inkomsten
De lagere baten zijn te verklaren doordat het bestuur heeft afgezien van het opleggen van een heffing voor de voorlichtingscampagne edelpelsdierensector. Ook heeft het bestuur besloten om geen MG-heffing op te leggen omdat de reserve van het fonds toereikend was. Tegenover deze lagere baten staat onder andere een hogere heffingsopbrengst door hogere aantallen vleeskuikens.

Uitgaven
De uitgaven liggen € 1 miljoen lager dan vooraf begroot. Dit is met name veroorzaakt door het niet doorgaan van de al eerder genoemde voorlichtingscampagne voor de edelpelsdieren en lagere vergoedingen vanuit het MG fonds. Ook heeft de EU een groter deel van de aankoop van vaccindoses ter preventie van Salmonella voor haar rekening genomen. Was in de begroting nog uitgegaan van 50% / 50% financiering. Uiteindelijk is het aandeel voor de sector uitgekomen op 40% en de bijdrage van de EU op 60%. Hierdoor zijn de heffingen voor de legpluimveehouders voor 2012 verlaagd.

Bron: PVE

Copyright & Disclaimer