Hoofdpagina van Nederlandse Vakbond Pluimveehouder
 Contactgegevens  
 
 Home  >   Laatste nieuws  >   Archief  >   Actualiteiten  >   2012  >   April  >   Artikel 
Mobiele werknemer nodig voor nieuwe instroom in agrofood en tuinbouw

02-04-2012 - De arbeidsmarkt in de agrofood- en tuinbouwsectoren dreigt de komende jaren vast te lopen. Uit onderzoek blijkt dat het aandeel 55+-ers in deze sectoren steeds sneller zal stijgen, terwijl de nieuwe instroom van jonge werknemers stagneert. Om aantrekkelijk te blijven voor werknemers en tegelijkertijd perspectief te kunnen bieden aan nieuwe instroom, is mobiliteit en dus beweging noodzakelijk.

Nieuwsbrief namens de gezamenlijke productschappen*

Voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten voor het agrofood- en tuinbouwcluster zijn van levensbelang voor de continuïteit van deze voor de Nederlandse economie zo belangrijke sectoren. Om goed beleid te kunnen ontwikkelen op de arbeidsmarktproblematiek in de agrofood- en tuinbouwsectoren, is een uniek onderzoek uitgevoerd in het kader van het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding. Dit onderzoek waarin voor het eerst binnen een sector grootschalig is gekeken naar de bewegingen en motivatiefactoren op de arbeidsmarkt, is uitgevoerd in opdracht van de gezamenlijke productschappen met ondersteuning van het Ministerie van EL&I.

Uitkomsten
Uit het onderzoek blijkt dat werknemers in het agrofood- en tuinbouwcluster honkvast zijn. Daarbij komen per leeftijdsgroep wel grote verschillen naar boven. Zo blijkt dat in de leeftijdsgroep 55+ slechts 20% in de periode van 1999 tot 2007 van baan is veranderd. Van de jongeren tot 25 jaar veranderde in dezelfde periode meer dan 70 procent van baan. Verder toont het onderzoek aan dat het agrofood- en tuinbouwcluster niet homogeen is, werknemers stappen niet makkelijk of logisch over van de ene naar de andere (deel)sector binnen het cluster. Medewerkers lijken voor een belangrijk deel door toeval in te stromen in het agrofood- en tuinbouwcluster waarbij ieders persoonlijke netwerk een belangrijke rol speelt. Instroom van arbeidskrachten uit andere delen van het cluster is zeer beperkt. De uitzendbranche is een belangrijke leverancier, en een groot deel van de instroom wordt gevormd door mensen die geen baan hadden.

Mobiliteit begint bij de werknemer, maar kan niet zonder werkgever
De mobiliteit van werknemers kan volgens de uitkomsten van het onderzoek in belangrijke mate worden gestuurd door de werkgever. Het initiatief ligt bij de werknemers zelf, echter zij weten onvoldoende wat zij kunnen doen om hun eigen arbeidsmarktpositie te verbeteren
Werkgevers hebben een belangrijke rol in het geven van duidelijke informatie aan werknemers over de mogelijkheden nu en in de toekomst in de eigen organisatie en daarbuiten. Verder kunnen werkgevers door duidelijke beleidsbeslissingen over de ontwikkeling van de organisatie en door heldere ondersteuning naar ander werk, bijdragen aan een gezond mobiliteitsbeleid in het bedrijf. Dat is niet alleen in het belang van individuele bedrijven maar ook voor de sector.

Regiogebonden aanpak loont!
Belangrijke randvoorwaarde bij het positief beïnvloeden van de arbeidsmarkt is een regionale aanpak. Vaak is voor werknemers namelijk de afstand tot werk en de verbondenheid met een regio belangrijker dan de relatie met het agrofood- en tuinbouwcluster.
Op dit moment worden daarom in de regio’s Haaglanden, Gelderland Midden en Zuid Oost Brabant pilots opgezet. Het algemene kader voor deze drie pilots is:
  • Beginnen bij de werkgeversvraag
  • Bijdragen aan perspectief voor werknemers
  • Verbinden van spelers die waardevol (kunnen) zijn in de regio
  • Gebruikmaken van de kennis en kunde die er al is in de regio
Meten is weten
Om een goed beeld te krijgen van de arbeidsmarkt binnen het agrofood- en tuinbouwcluster zijn zo’n 400.000 baanmutaties door de onderzoekers verwerkt. Daarnaast werden in groepsinterviews de mobiliteitsmotieven achterhaald van 130 leerlingen, 225 werkenden en 100 werkzoekenden. Dankzij al deze gegevens is het mogelijk een betrouwbaar beeld te schetsen van de motivatie en het mobiliteitsgedrag van werknemers en de mogelijkheden om dat mobiliteitsgedrag te beïnvloeden.

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. C. Lommers via telefoonnummer (070) 3 708 454 of e-mail c.lommers@hpa.agro.nl.

Eindrapport
De resultaten zijn terug te lezen in het onderzoeksrapport 'Verbinden op Mobiliteit in de Agrofood & Tuinbouw'. U ontvangt deze hierbij. Dit rapport is ook te lezen op www.productschapakkerbouw.nl, www.pdv.nl, www.tuinbouw.nl, www.pve.nl, www.prodzuivel.nl, www.pvis.nl

Dit project is een onderdeel van Programma Arbeidsmarkt en Opleiding van de gezamenlijke productschappen mogelijk gemaakt met ondersteuning van het ministerie van EL&I, uitgevoerd door Linxx, EIM en Margriet Jongerius Management & Advies.

* De Productschappen Akkerbouw, Diervoeder, Tuinbouw, Vee & Vlees, Pluimvee & Eieren, Vis en Zuivel

Bron: PVE

Copyright & Disclaimer